Strona główna Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu Dzieciaki z klasą

§ 1

Wstęp

    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego dzieciakizklasa.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.dzieciakizklasa.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Oferentów Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu dzieciakizklasa.pl Każdy potencjalny Oferent z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Wszelkie spory powstałe pomiędzy serwisem dzieciakizklasa.pl a Oferentami serwisu, jak i Odwiedzającymi, którzy nie dokonali procesu rejestracji w serwisie Dzieciakizklasa.pl, będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy w Katowicach z zastosowaniem prawa polskiego.

 

§ 2

Definicje

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator;
-  zakaz dostarczania przez Odwiedzających i Oferentów treści o charakterze bezprawnym;  Regulamin jest udostępniony Odwiedzającym i Oferentom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu www.dzieciakizklasa.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Serwis - serwis internetowy dzieciakizklasa.pl o tematyce dziecięcej, znajdujący się pod adresem internetowym www.dzieciakizklasa.pl, stanowiący platformę internetową, która składa się z szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Odwiedzających i Oferentów.
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Master4u Maciej Stypka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Master4u Maciej Stypka, z siedzibą
40-833 Katowice, ul. Obroki 57c/5, NIP 634-232-70-26. Adres email: bok(małpa)dzieciakizklasa.pl
Odwiedzający – osoba przeglądająca zawartość portalu.
Baza Kont — zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Oferentów, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
Oferent  –niewystępująca w charakterze konsumenta osoba: fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który zaprezentował się w serwisie dzieciakizklasa.pl, dodając ofertę wykonywanych przez siebie usług, towaru, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tej oferty oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Oferentów serwisu oraz osób Odwiedzających witrynę, którzy nie dokonali procesu Rejestracji w serwisie dzieciakizklasa.pl.
Ogłoszenie  – deklaracja Oferenta wykonywania określonej usługi lub towaru zgodnie z jej opisem w serwisie dzieciakizklasa.pl. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Miejsce w Internecie, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę (firmę) Oferenta, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Oferenci lub osoby korzystające z Internetu, a nie będące Oferentami, mogą zapoznać się z Profilem. Ogłoszenie zawiera m. in. nazwę wykonywanej usługi, dane kontaktowe, zdjęcia, tekstowy opis.
Opis Ogłoszenia – zawiera wszelkie informacje o Ogłoszeniu możliwe do wprowadzenia w serwisie dzieciakizklasa.pl. Opis Ogłoszenia zawiera tekstowy opis. Opis może zawierać maksymalnie 1500 znaków.
Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu dzieciakizklasa.pl. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, jednak konieczna do założenia Konta przez Oferenta. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Oferenta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Oferenta.
Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Oferenta w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.
Konto – dostępne dla danego Oferenta po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Oferent wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.).
Profil– zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę lub firmę danego Oferenta, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Oferenta do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Oferenta w Serwisie.
Galeria zdjęć – zbiór fotografii Oferenta. W jednym ogłoszeniu można zamieszczać maksymalnie 9 zdjęć.
Video - zbiór filmów wideo Oferenta. W jednym ogłoszeniu można zamieszczać maksymalnie 5 filmów.
Dane kontaktowe – zbiór danych kontaktowych Oferenta, m. in. Imię, Nazwisko, Adres siedziby firmy, telefon, linków do strony Oferenta.
Księga gości – opinie - wpisy w księdze gości pozwalają na zamieszczenie opinii osób, które skorzystały z usług Oferenta. W ten sposób firma Oferenta jest polecana przyszłym klientom.
Godziny otwarcia – informacja, w jakich godzinach i dniach otwarte jest biuro, salon, lokal, etc. Oferenta.
Cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Odwiedzającego lub Oferenta, które są wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji Odwiedzającego lub Oferenta. Dane te nie ujawniają jednak żadnych informacji osobistych, a uzyskane informacje służą wyłącznie do opracowywania statystyk liczby odsłon stron i liczby różnych użytkowników odwiedzających  serwis dzieciakizklasa.pl .

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Oferentach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób zapoznania się z ofertą handlową lub usługową prowadzonej przez Oferentów działalności gospodarczej lub zawodowej. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na  rzecz Oferentów związane z przedmiotem Serwisu.
2. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Dane kontaktowe Oferenta będą widoczne przez okres 30 dni od momentu rejestracji. Po tym okresie w celu wyświetlania danych kontaktowych należy wykupić jeden z płatnych pakietów. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
3. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Oferenta po wniesieniu stosownej opłaty za dany pakiet zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Szczegółowy cennik jest udostępniony na stronie http://www.dzieciakizklasa.pl/katalog/reklama/cennik/
4. Baza Kont podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Kont jest Master4u  z siedzibą w Katowicach przy ulicy Konduktorskiej 42. Każdy Oferent ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy  podmiot , prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie ich z Bazy Kont.
5. W celu właściwego korzystania z Serwisu i utworzenia Konta należy posiadać:
a) aktywne połączenie z siecią Internet,
b) urządzenie pozwalające na łączenie się i korzystanie z sieci Internet,
c) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
d) włączoną obsługę Java Script,
e) włączoną obsługę plików Cookies,
f) aktywny adres e-mail.

§ 4

Usunięcie lub zablokowanie: konta lub ogłoszenia

1.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
2. Serwis dzieciakizklasa.pl może zablokować (stale lub czasowo) Konto Oferenta (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami),  jeśli ten:
1a) podejmuje próbę destabilizacji działania serwisu dzieciakizklasa.pl;
1b) wprowadza do serwisu ogłoszenia usług zabronione niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
1c) działa na szkodę serwisu dzieciakizklasa.pl lub innych Oferentów Serwisu;
1d) jedno z ogłoszeń posiada bezpłatny pakiet i otrzymał pięć zapytań ofertowych drogą mailową;
1e) nie uiścił stosownych opłat (zgodnych z Cennikiem) za reklamę płatną w Serwisie;
1f)  w inny sposób łamie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.
3. Serwis dzieciakizklasa.pl ma też prawo zablokować Ogłoszenie, jeśli w jej opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
b. zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
c. obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjeś dobra osobiste (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
e. propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
f. propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
h. zawierają treści pornograficzne.
4. Odblokowanie ogłoszenia wcześniej zablokowanej może nastąpić po zmianie przez Oferenta treści w sposób uwzględniający przepisy prawa i zapisy Regulaminu lub po uiszczeniu zgodnej z Cennikiem opłaty za pakiet.
5. Zablokowanie Konta na stałe jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta.

§ 5

Obowiązki oferenta

1. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie.
2. Oferent ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi i towary. Opis nie powinien wprowadzać w błąd Odwiedzających oraz powinien być zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wymagane jest podawanie cen usług w serwisie dzieciakizklasa.pl jako cen zawierających podatek VAT.
4. Oferent może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail: bok(małpa)dzieciakizklasa.pl lub poprzez usunięcie Konta. 

§ 6

Reguły dotyczące Opisu ogłoszenia

1.Ogłoszenia zawarte w serwisie dzieciakizklasa.pl muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd Odwiedzających. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie pełną odpowiedzialność ponosi Oferent.
2. Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług zawartych w serwisie dzieciakizklasa.pl.
3. Zabrania się umieszczania w Ogłoszeniu (zarówno w jego tytule jak i polach: imię, nazwisko, nazwa firmy, miejscowość,  w  opisie Ogłoszenia, zdjęciach, filmach)  adresów do stron www, adresów e-mail, numerów telefonów, numerów Gadu-Gadu, Skype oraz wszelkich innych danych kontaktowych do Oferenta.
4. Opis Ogłoszenia nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.
5. W nazwie Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron niż strona Oferenta.
6.W opisie Ogłoszenia zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
7.Nie można stosować elementów języka HTML służących do:
- wczytywania i osadzania innych stron,
- używania plików „cookie”,
- tworzenia formularzy.
8.Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron serwisu dzieciakizklasa.pl, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.
9.Ze względów bezpieczeństwa Administrator Serwisu nie udostępnia adresów email Oferentów w sposób jawny. Odwiedzający serwis może się skontaktować z Oferentem poprzez wypełnienie przygotowanego formularza. 

§ 7

Zakończenie współpracy z serwisem Dzieciakizklasa.pl oraz procedura reklamacyjna

1. Zakończenie współpracy z serwisem dzieciakizklasa.pl może nastąpić na skutek:
- wypowiedzenia przez serwis dzieciakizklasa.pl. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Serwis zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail.
- naruszenia przez Oferenta postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub działania na szkodę serwisu dzieciakizklasa.pl albo innych Oferentów Serwisu.
W takim przypadku nie jest możliwa ponowna Rejestracja takiego Oferenta w Serwisie. Ocena w tym zakresie należy do pracowników Serwisu.
2.Oferent może również samodzielnie zakończyć współpracę z serwisem dzieciakizklasa.pl poprzez usunięcie swojego Konta.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana każdym czasie w drodze porozumienia.
4. Oferent oraz Odwiedzający mają prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok(małpa)dzieciakizklasa.pl lub w formie pisemnej na podany wyżej adres Administratora.
6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

§ 8

Rola i odpowiedzialność serwisu dzieciakizklasa.pl

1. Serwis dzieciakizklasa.pl umożliwia zapoznanie się z ofertą handlową i/lub usługową Oferentów, nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu (mail, telefon, GG, Skype) pomiędzy Oferentem i Odwiedzającymi, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Oferentem lub Odwiedzającymi.
2. Serwis dzieciakizklasa.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Oferenta usługi lub jakości towaru, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Odwiedzających i Oferentów.
3. Serwis dzieciakizklasa.pl , nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem wykonania usługi lub sprzedaży towaru, nie odpowiada za działania Oferentów i Odwiedzających, w szczególności za jakość wykonania usługi lub jakości towaru oraz za wypłacalność stron.
4. Oferentom i Odwiedzającym serwis dzieciakizklasa.pl nie przysługują wobec Administratora żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu Serwisu.
5. Serwis dzieciakizklasa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Oferent przypisał swoją usługę lub towar.
6. Administrator Serwisu ma prawo edytować, usuwać:  zdjęcia, linki do Video, dane kontaktowe, Przykładowe Ceny, Dane kontaktowe, Opis Ogłoszenia.
7. Administrator Serwisu może moderować treść ogłoszenia.

§ 9

Uczestnictwo w Serwisie

 

1. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Oferenta opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
2. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Oferenta o danym Loginie zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości email z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
3. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej mailowej lub pisemnej zgody Administratora.
4. Jedna osoba może dodać maksymalnie trzy Ogłoszenia w Serwisie.
5. Zabronione jest dodawanie więcej niż  jednego Ogłoszenia do tej samej kategorii oraz powielanie Ogłoszeń. Przez powielanie rozumie się zamieszczanie w Ogłoszeniach tej samej treści.
6. Profile użytkowników, którzy nie dodali ani jednego Ogłoszenia będą usuwane z Bazy Kont.
7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Oferent zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, fotografie i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Odwiedzających Internet;
c) oświadcza, iż zamieszczone zdjęcia, nagrania filmowe są jego własnością i posiada zezwolenie na ich publikowanie w mediach, m. in. w Internecie. Zabronione jest zamieszczanie danych kontaktowych na zdjęciach, opisie ogłoszenia oraz filmach video;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Oferentem (bez numeru telefonu, adresu email);
e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.
8. Udostępniając zdjęcia, utwory muzyczne, filmy wideo do Serwisu, Oferent oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcia, utwory muzyczne, filmy wideo mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Oferenta na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo);
9. Informacje przekazywane przez Oferenta do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
10. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii, Administrator może odmówić publikacji fotografii, dokonując zablokowania Strony Oferenta, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 500 kilobajtów, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).
11. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii – zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Oferenta, czyli taki, który pozwala rozpoznać Oferenta w aktualnej czasowo rzeczywistości.
12. Oferent, przesyłając do serwisu Poradę, oświadcza, że jest jej autorem.
13. Administrator serwisu może odmówić umieszczenia Porady bez podania uzasadnienia, co skutkuje usunięciem z Bazy Kont.
14. Ofert wyraża zgodę, aby przekazana Porada była w całości wykorzystywana i przetwarzana przez serwis dzieciakizklasa.pl oraz  promowana  w innych mediach.
15. Ofert oświadcza, iż przekazana Porada nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny   z obowiązującym prawem i nie narusza praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie Oferent oświadcza, że przekazuje swoje prawa majątkowe do Porad na rzecz Administratora Serwisu.
16. Usunięcie wpisu opinii z księgi gości jest niemożliwe dla pakietu podstawowego ogłoszenia.

§ 10

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Oferentów, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, plików muzycznych oraz filmowych.
2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Oferentów – Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Odwiedzających, Oferentów lub osób trzecich.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Oferentów i Odwiedzających.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, plików filmowych, Porad z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Oferentów i Odwiedzających do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu Dziecikizklasa.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Oferentów.
10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres email kontakt(at)dzieciakizklasa.pl

§ 11
Opłaty

1. Oferent po założeniu ogłoszenia otrzymuje bezpłatnie na okres 30 dni pakiet brązowy.
2. Oferent może otrzymać bezpłatnie pakiet brązowy na okres 30 dni maksymalnie 3 razy.
3. Wszystkie pakiety, wyłączając pakiet podstawowy, są płatne. Szczegółowy cennik można znaleźć na stronie: http://www.dzieciakizklasa.pl/katalog/reklama/cennik/
4. Serwis gromadzi informacje na temat statystyk dotyczących ilości odsłon numeru telefonu, strony www Oferenta oraz zapytania mailowego.

§ 12

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Oferent powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Oferenta.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Oferent powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Oferenta.