Strona główna Rodzice Po co mi Niebieska Karta? – przemoc w rodzinie

Po co mi Niebieska Karta? – przemoc w rodzinie

0 36
Po co mi Niebieska Karta? - przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jeden z najpoważniejszych współczesnych problemów. Zjawisko to nie omija żadnej grupy społecznej i już dawno przestało być łączone jedynie z rodzinami „dysfunkcyjnymi”. Przemocy trzeba przeciwdziałać. Jakie są obowiązki organów państwa, czym jest Niebieska Karta i gdzie szukać pomocy, gdy rodzic stosuje przemoc wobec dziecka?

Czym jest przemoc w rodzinie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie stanowi jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych. Jednocześnie naganne działanie agresora naraża ofiarę na utratę życia, zdrowia lub wolności; może też powodować naruszenie jej godności i nietykalności cielesnej.

Trzeba zatem pamiętać, że przemoc domowa nie musi objawiać się wieloma negatywnymi zachowaniami, wystarczy bowiem działanie pojedyncze, jeśli powoduje powyższe skutki. Należy też dodać, że przemoc to nie tylko wykorzystanie siły fizycznej, to również działania w sferze psychicznej, ekonomicznej bądź seksualnej.

Niebieska karta – rodzina „pod obserwacją”

Ofiara przemocy domowej często boi się prosić o pomoc. Zazwyczaj zamyka się w czterech ścianach i próbuje poradzić sobie z zaistniałą sytuacją samodzielnie. Jeśli zaś zdecyduje się już na „wyjście z ukrycia”, to staje przed dylematem:

Do kogo się zwrócić i jakie będą konsekwencje mojego zgłoszenia?

Wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”

Procedura „Niebieskiej karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Podmioty odpowiedzialne za jej stosowanie wszczynają odpowiednie działania, gdy na podstawie własnych ustaleń podejrzewają, że przemoc jest stosowana. Informacja może pochodzić również od członka danej rodziny lub osoby będącej świadkiem przemocy.

Pamiętaj! Podejmowanie interwencji wobec rodziny w ramach „Niebieskiej karty”, nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Kto może pomóc?

Procedura „Niebieskiej karty” prowadzona jest przez przedstawicieli:

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – ośrodki pomocy społecznej (gmina), powiatowe centra pomocy rodzinie (powiat), regionalne ośrodki polityki społecznej (województwo);
– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
– Policji;
– oświaty – np. nauczyciele i pedagodzy zatrudnieni w publicznych lub niepublicznych szkołach oraz ośrodkach wychowawczych;
– ochrony zdrowia –np. lekarz, pielęgniarka lub pielęgniarka środowiskowa.

Pamiętaj! Wszczęcie procedury „Niebieskiej karty” nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa, które warunkuje możliwość ukarania sprawcy.

„Niebieska Karta – A”

Podjęcie działań następuje poprzez wypełnienie przez przedstawicieli wskazanych wyżej jednostek formularza „Niebieska karta – A”, który stanowi formę notatki urzędowej z przeprowadzonej interwencji. Formularz powinien być wypełniony w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W dokumencie tym opisuje się przede wszystkim przebieg zdarzenia, ustala się jego przyczyny oraz następstwa i wskazuje świadków.

„Niebieska Karta – B”

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” pokrzywdzony otrzymuje formularz „Niebieska Karta — B”. Zawiera on pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności zaś numery telefonów do odpowiednich instytucji udzielających wsparcia w tego typu przypadkach oraz zalecenia co do postępowania w razie wystąpienia ponownych trudności.

Przemoc wobec dziecka

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury powinny być przeprowadzane w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka.

Zespół interwencyjny i „Niebieska Karta – C”

Formularz „Niebieska karta – A” jest przekazywany do zespołu interdyscyplinarnego. Jest to podmiot podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego członkowie powoływani są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby te dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska karta – C”. Zawiera on przede wszystkim diagnozę sytuacji osoby pokrzywdzonej oraz indywidualny plan pomocy dla niej (pomoc prawna, terapeutyczna, pomoc dla dzieci, konsultacje medyczne). Jednocześnie ustala się częstotliwość oceny sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, albowiem z momentem wszczęcia procedury zostaje ona objęta swego rodzaju „obserwacją”, a jej rodzina podlega stałemu nadzorowi.

„Niebieska Karta – D”

Finalnie członkowie zespołu wypełniają formularz „Niebieska karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Formularz jest formą wywiadu z taką osobą i zawiera wskazania co do dalszego postępowania (określenie działań ze strony zespołu interdyscyplinarnego oraz wskazanie zobowiązań nałożonych na stosującego przemoc).

Niebieska karta jako dowód przed Sądem

„Niebieskie karty” są bardzo istotnym dowodem w postępowaniach sądowych. Gdy któraś ze stron postępowania kwestionuje prawidłowość lub obiektywność zapisów tego dokumentu, sporządzająca je osoba przesłuchiwana jest zazwyczaj w charakterze świadka.

Szczególnie istotnego znaczenia „Niebieska karta” nabiera w następujących sprawach cywilnych:

a) rozwód – zapisy zawarte w „Niebieskiej Karcie” pozwalają niejednokrotnie ustalić, która ze stron zawiniła w rozpadzie małżeństwa, np. stosując agresję słowną bądź fizyczną;

b) ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz powierzenie jej wykonywania – potwierdzone autorytetem Policjanta bądź pracownika pomocy społecznej informacje dotyczące stosowania przemocy mogą przekonać Sąd, że określona osoba np. nadużywała władzy rodzicielskiej bądź też podejmowała czynności zagrażające dobru dziecka;

c) uregulowanie kontaktów z dzieckiem – samo potwierdzenie w oparciu o zapisy „Niebieskiej karty” faktu stosowania przemocy najpewniej nie spowoduje, że osoba stosująca przemoc zostanie pozbawiona prawa kontaktów z dzieckiem. Ustalenie tej okoliczności wpłynąć może jednak na formę tych kontaktów, np. ustalony zostanie kontakt z dzieckiem wyłącznie w obecności osoby trzeciej (drugi rodzic, dziadek, kurator).

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz