Strona główna Rodzice Nazwisko dziecka – jakie nadać i kiedy zmienić?

Nazwisko dziecka – jakie nadać i kiedy zmienić?

0 1103
Nazwisko dziecka – małżeństwo, związek partnerski, rozwód rodziców

Nazwisko dziecka powinno odzwierciedlać pochodzenie dziecka z rodziny i utrwalać jego przynależność do niej – taki jest cel przepisów regulujących kwestię nazwiska dziecka. Stąd swoboda rodziców w jego wyborze jest ograniczona. Sprawdź, jakie zasady obowiązują przy nadawaniu nazwiska dziecku, gdy urodziło się ono po ślubie rodziców a jakie, gdy żyją oni w związku partnerskim, konkubinacie. Czy samotna matka, jeśli nada dziecku nazwisko ojca, będzie mogła zmienić je, gdy zwiąże się formalnie z innym – niż ojciec dziecka – mężczyzną?

Nazwisko dziecka, gdy rodzice są małżeństwem

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dziecko urodzone w trakcie trwania małżeństwa (lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia), nosi nazwisko będące wspólnym nazwiskiem małżonków.

Gdy małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko będzie nosić nazwisko określone w oświadczeniu złożonym kierownikowi USC przy zawieraniu małżeństwa, przy czym rodzice mogę wybrać wyłącznie:

a) nazwisko jednego z rodziców;

b) nazwisko utworzone z nazwiska matki i ojca.

Przykład: Jeśli matka nosi nazwisko Nowak, zaś ojciec – Kowalski, to dziecko może nosić nazwisko Nowak, Kowalski lub Nowak-Kowalski (Kowalski-Nowak).

Jednocześnie małżonkowie po pojawieniu się na świecie ich pierwszego wspólnego dziecka, mogą przy sporządzeniu jego aktu urodzenia zgodnie oświadczyć kierownikowi USC, że dokonują zmiany wybranego wcześniej nazwiska dziecka.

Dwuczłonowe nazwisko dziecka

Nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Tym samym, jeśli nazwisko któregoś z rodziców lub obu składa się z dwóch członów, to nazwisko dziecka powstanie przez połączenie pierwszych członów nazwisk, chyba że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe.

UWAGA! Brak oświadczenia o wyborze nazwiska dla dzieci jest jednoznaczny z nadaniem dziecku nazwiska składającego się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Nazwisko dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem

W przypadku dzieci pozamałżeńskich (urodzonych w związku partnerskim rodziców, konkubinacie, związku nieformalnym, przed ślubem rodziców) zastosowanie znajdą następujące reguły:

  1. Jeśli ojcostwo dziecka nie zostało ustalone, to dziecko nosić będzie nazwisko matki.
  2. W razie uznania dziecka przez jego ojca, będzie ono nosić nazwisko wskazane w oświadczeniach rodziców o uznaniu dziecka.
  3. W razie ustalenia ojcostwa przez Sądem, o nazwisku dziecka będzie decydował Sąd, wydając wyrok ustalający ojcostwo.

UWAGA! W przypadku uznania ojcostwa lub jego ustalenia przez Sądem, podobnie jak w przypadku dzieci pochodzących z małżeństwa, możliwy jest wyłącznie wybór nazwiska jednego z rodziców lub nazwiska utworzonego z nazwiska matki i ojca.

Jeśli rodzice zdecydują się na zawarcie związku małżeńskiego już po narodzinach dziecka, będą uprawnieni do wyboru nazwiska na takich samych zasadach jak rodzice dzieci zrodzonych w małżeństwie.

Zawarcie małżeństwa przez jednego z rodziców

W przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę/ojca małoletniego dziecka z osobą, która nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC oświadczenie, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Nadanie nazwiska nie jest jednak dopuszczalne, jeśli dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko utworzone na podstawie oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Nazwisko dziecka po mamie czy po tacie?

Jeśli dziecko pochodzi z związku nieformalnego i nosi nazwisko po ojcu, matka dziecka, wchodząc w związek małżeński z innym mężczyzną niż ojciec dziecka, nie będzie mogła nazwiska małoletniego zmienić. Inaczej jest w przypadku, gdy dziecko nosi nazwisko po matce. Jeśli matka zwiąże się formalnie z innym – niż ojciec dziecka – mężczyzną, to dziecko będzie mogło pozostać przy dotychczasowym nazwisku, dodać do niego drugi człon – nazwisko męża matki lub zmienić swoje nazwisko na nazwisko męża matki (oczywiście po złożeniu oświadczenia małżonków przed kierownikiem USC).

Rozwód rodziców a nazwisko dziecka

Rozwód rodziców nigdy nie wpływa na nazwisko dziecka. Pozostaje ono przy nazwisku, jakie nosiło, kiedy rodzice byli małżeństwem. Okoliczności tej nie zmienia fakt powrotu przez jednego z małżonków po rozwodzie do nazwiska, jakie nosił przed zawarciem małżeństwa.

Zmiana nazwiska dziecka na wniosek

Zmiana nazwiska dziecka jest możliwa na zasadach określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska. Jednak można dokonać jej wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeśli nazwisko dziecka jest ośmieszające albo nie licuje z godnością człowieka.

Zmiana nazwiska dziecka może być konsekwencją:

a) zmiany nazwiska jego rodziców – zmiana nazwiska obojga rodziców powoduje zmianę nazwiska ich małoletnich dzieci i dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa;

b) zmiany nazwiska jednego z rodziców – pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Zgoda nie jest potrzebna, jeśli drugi rodzic nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej;

c) złożenia pisemnego wniosku przez rodziców małoletniego dziecka w jego imieniu.

UWAGA! Zmiana nazwiska nie dotyczy dzieci pełnoletnich, które z chwilą osiągnięcia pełnoletniości mogą złożyć wniosek we własnym imieniu.

Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska wydaje kierownik USC właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Wniosek należy złożyć osobiście do kierownika USC lub przesłać w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA! Zmiana nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, spowodowana uznaniem dziecka, ustaleniem ojcostwa na drodze sądowej, zawarciem małżeństwa przez rodziców po jego narodzinach oraz złożeniem wniosku o zmianę nazwiska, zawsze wymaga zgody dziecka wyrażonej osobiście.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz